Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaindietronica indietronica
4519 0791
Reposted fromkarahippie karahippie viaindietronica indietronica
0312 40ec 500
Reposted fromseaweed seaweed viajointskurwysyn jointskurwysyn
9657 367e 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol viaindietronica indietronica
1087 1392 500
0552 6978
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
3149 51ba
9911 bf38 500
3288 6e87
2042 7beb 500

trnscndnt:

Prewar Days #48

Toru Ukai

Reposted fromfuckblack fuckblack viajointskurwysyn jointskurwysyn
4803 eb0a 500
Reposted fromu-dit u-dit viajointskurwysyn jointskurwysyn
7220 884b
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
7126 67a1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
7949 9075 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viastrzepy strzepy
0039 347d
Reposted fromareyou areyou viadarthsadic darthsadic
0134 1385 500
0267 345e 500
0928 f1b4
Reposted frompapaj papaj viastrzepy strzepy
6375 0a71 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl