Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
I can move the mountains for You
6417 5200 500

raveneuse:

NOBUYOSHI ARAKI

Głupotą jest znikać z życia kogoś, kto ustawił nas na pierwszym miejscu. Kto oddał nam swoje serce, duszę i emocje. Uciec bez słów okrywając dnie i noce tej osoby ciszą, pustką i zastanowieniem. Nie róbcie tego. Nie odchodźcie od dobrych ludzi, myśląc, że na nich nie zasługujemy. Możecie im zniszczyć życie.
Reposted frommefir mefir viamartrol martrol
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee viamartrol martrol
0581 0211 500
Nigdy nie żyłem lepiej niż przez rok bycia zakochanym.
— Mumford & Sons
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viamartrol martrol
6091 bc70
Reposted fromMrSatan MrSatan
9038 9600
Reposted fromMrSatan MrSatan
1729 a66e
Reposted fromMrSatan MrSatan
Czas opuścić pokład nim zgnijemy od środka, zostawić to za nami
Zupo, oddaj mi 1,5 roku życia 
Reposted frommartrol martrol
2159 32b3
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaSzczurek Szczurek
7157 b239
5891 e2b2
<3
2185 b644
Reposted fromtwice twice viadeszczowapiosenka deszczowapiosenka
3022 fc69
Reposted fromunr-eal unr-eal
6160 44b8 500
Reposted frommiischa miischa viasusansthebest susansthebest
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl